711 Saxonburg Blvd. | Saxonburg, PA 16056 Phone: 724-352-9000